10 July 2013

Free Ebook for July Summer/Winter Sale Specials

Hello everyone!

 I just participated in Smashwords ebook's "July Summer/Winter Sale Specials" that run's from July 1–31.

I listed my 2 of my e-books for free:
 
1: Tagalog novella Handsome Devil

Handsome Devil (Tagalog Romance)
Description
Agad na nabighani si Yuna sa maamong mukha ni Benjamin nang una niya itong masilayan, ngunit agad rin niya itong kinamuhian matapos siya nitong ipahiya sa harap ng maraming tao. Pinanalangin niyang hindi na sila nito muling magkita. Subalit masyado yatang abala ang Diyos dahil kabaliktaran ang nangyari. Pinagbantaan pa siya nito matapos niyang mapag-alaman na napili pala itong fiancĂ© para sa kanya ng mga magulang, at napagpasyahang sa tahanan nila ito pansamantalang titira. And there’s something more to Benjamin than meets eye.


2: An English short story Dishonest Heart

Dishonest Heart photo MissDishonestweb_zps6b975e51.jpg
Description
Anya wants nothing more than to stay away from Alexander, someone who she considered to be her polar opposite. But, after asking him to keep a secret for her, he never left her alone anymore. Alexander started to constantly tease her, and somewhere along the way, her feelings for him changed. 8,969 words teen fiction based from a true story.

From Smashword: Use the code SW100 at checkout to get this book for FREE during our site-wide promotion!

Please be sure check it my ebooks!
SHARE:

No comments

Post a Comment

© Jessica's Reader Blog. All rights reserved.
Blogger Designs by pipdig